ArtTrackRegister

De door een Marnsgildelid beoordeelde objecten en/of daarbij behorende provenance zijn door dat desbetreffende Marnsgildelid ingeschreven in het ArtTrackRegister van Marns,zodat het onverbrekelijke, gecodeerde nanozegel op het object altijd onlosmakelijk correspondeert met de [hergecodeerde] inschrijving in het Register.

Of een object door een Marnsgildelid is beoordeeld is dus steeds verifieerbaar en bewijsbaar middels de inschrijving van het object in het ArtTrackRegister. Zo ook of die provenance,waaronder taxatierapporten daadwerkelijk feitelijk op dat desbetreffende object betrekking heeft en niet op een vroegere of latere kopie. Het Register is toegankelijk voor Marnsgildeleden en de eigenaar middels de door Marns toegekende toegangscode.

Op de site is een foto van het in het Register ingeschreven object ter verificatie publiekelijk zichtbaar, tenzij het inschrijvende Marnsgildelid bij de inschrijving zulks heeft uitgesloten.

Het Correctie Reglement

Ingeval een door een Marnsgildelid in het ArtTrackRegister ingeschreven kunstobject en/of de daarbij gedeponeerde provenance bemerkingen mocht oproepen middels bij Marns gedeponeerde deugdelijk onderbouwde schriftelijke bescheiden omtrent de authenticiteit dienaangaande, dan kan Marns:

  • Het vorenstaande tot nader door haar te bepalen orde volledig negeren.
  • Een al of niet besloten onderzoek dienaangaande [doen] instellen.
  • Het betreffende kunstobject en/of provenance uit het ArtTrackRegister verwijderen, zodat authentificatie bij Marns op de site door derden niet meer mogelijk is.
  • De eigenaar van het desbetreffende kunstobject en/of provenance oproepen om het Marnszegel te verwijderen, te meer omdat authentificatie niet meer mogelijk is.
  • Het desbetreffende kunstobject en/of provenance opnemen in het Discussie Register op de site van Marns.
  • Het desbetreffende kunstobject en/of provenance opnemen in het Betwiste Kunst Register op de site van Marns.

Marns is niet verplicht met wie dan ook in overleg te treden of en hoe het Correctie Reglement wordt toegepast. Indien en zodra Marns en/of de e-Notaris terzake van een inschrijving in een Marns Register in rechte mocht worden aangesproken, dan is zij voorafgaand aan het vervolg, respectievelijk de uitkomst daarvan bevoegd die inschrijving uit een Marns Register te verwijderen.

Een Marnsgildelid of de eigenaar van een in het ArtTrackRegister ingeschreven kunstobject kan dat kunstobject en/of daarbij gedeponeerde provenance uit het ArtTrackRegister doen uitschrijven.