Algemene Voorwaarden

 • Onder Marns is te verstaan: Modern Art Register Notary Stichting, gevestigd te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam onder nr 55897010 met www.marns.eu.
 • onder de e-notaris is te verstaan: notariskantoor Schölvinck & Jager Notarissen, gevestigd te Haarlem, waarbij voornoemd kantoor zich kenbaar maakt met “de e-notaris”.
 • een ieder, die van de faciliteiten in de ruimste betekenis van Marns en/of de e-notaris direct of indirect gebruik wenst te maken, is onderworpen aan en verplicht zich overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van Marns te handelen, waarbij onder faciliteiten begrepen, ook de inhoud van de website c.a. betreffende.
 • onder voorschriften van Marns zijn te begrijpen haar statuten, reglementen, haar site en deze Algemene Voorwaarden en de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, verkrijgbaar ten kantore te Den Haag - aangaande de e-notaris. doch worden voor zoveel beperkt door onderhavige Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden zijn uitgesloten.
 • degene, die data op deze site plaatst, vrijwaart Marns en de e-notaris voor alle aansprakelijkheden, daaruit eventueel voortvloeiende. Marns is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op deze site, noch voor gedragingen van derden.
 • iedere aansprakelijkheid voor [in]directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste kansen of besparingen en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • ingeval bij het gebruik van de site gegevens dienen te worden verstrekt, zoals naam, adres en woonplaats, emailadres c.a., dienen deze gegevens volledig, juist en actueel te zijn; degene, die deze data opgeeft, garandeert daartoe bevoegd te zijn.
 • een ieder, die een door Marns geauthentificeerd Kunstobject in bezit heeft, kan verplicht worden dit kunstobject aan Marns ter verificatie te tonen .
 • het door een Galerie bij Marns gedeponeerde kunstobject wordt ten tijde van de inschrijving geacht te zijn verkocht en onvoorwaardelijk in eigendom te zijn overgedragen aan de bij de deponering in Marns op het certificaat omschreven koper.
 • het bij Marns gedeponeerde kunstobject wordt ten tijde van de inschrijving geacht onvoorwaardelijk in eigendom te zijn van de bij de deponering in Marns op het certificaat omschreven [rechtspersoon].
 • een ieder, die van de faciliteiten van Marns en/of de e-notaris gebruik maakt, doet zulks op eigen risico.
 • Marns en/of de e-notaris kan en mag al die werkzaamheden verrichten, die voor de rechtmatigheid in de breedste zin van de Marns authentificatie nuttig of nodig is.
 • het is geen enkele [rechts]persoon toegestaan direct of indirect een wederprestatie te verlangen voor de faciliteiten van Marns en/of de e-notaris, tenzij voor zo veel schriftelijk met Marns en/of de e-notatis uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 • iedere directe of indirect aansprakelijkheid van Marns en/of de e-notaris jegens wie of wat dan ook terzake van welk rechtstreeks of zijdelings doen of laten van Marns c.q de e-notaris, is beperkt tot maximaal 5 x bedrag dat degene, die de claim instelt rechtstreeks zelf aan Marns of de e-notaris in euro mocht hebben voldaan op rekening van Marns of de e-notaris terzake in het jaar van die desbetreffende handeling van Marns en/of de notaris.
 • alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze Site, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld en/of geluidmateriaal, software, merken en domeinnamen berusten bij Marns, respectievelijk haar licentiegevers.
 • het is niet toegestaan om deze site of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Marns. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwarden zal geen effect heben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
 • rechtskeuze: op de rechtsverhouding tussen Marns en de e-notaris en derden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • forum keuze: geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter.
 • alle communicatie van of naar de Stichting Marns en/of de e-notaris dient te geschieden in de Nederlandse taal, ongeacht of de Stichting Marns en/of de e-notaris in een andere taal informatie uitdraagt.