Het MarnsGilde

Het Marns Gilde bestaat uit alle door de Stichting MARNS geaccrediteerde kunstinstellingen, waaronder musea, kunstcollecties, veilingen, taxateurs en Galeries, welke geaccrediteerden u uitsluitend terug kunt vinden onder Galeries/deelnemers.

Alleen de geaccrediteerden zijn gerechtigd om de Marns faciliteiten te gebruiken, nadat zij zich jegens Marns verplicht hebben zich overeenkomstig de voorschriften te gedragen.

Alleen de geaccrediteerden vormen samen met Marns een Gilde en zijn alszodanig bevoegd zich op deze wijze publiekelijk kenbaar te maken.

Bindend advies

Alle geschillen tussen MarnsGildeLeden of een lid en een derde betreffende een Marnsaangelegenheid, al of niet voortvloeiende uit de algemene voorwaarden, danwel uit nadere overeenkomsten of handelingen, die hieruit mochten voortvloeien tussen die partijen of hun rechtsopvolgers onder algemene titel, ook of er al dan geen sprake is van een Marnsaangelegenheid volgens één dezer partijen, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de Stichting Marns. Deze zal als goede man naar billijkheid bindend advies uitbrengen op basis van het in dit bindend adviesbeding bepaalde op grond van de door partijen casu quo hun raadsman aangedragen standpunten.

Zodra één der partijen schriftelijk bindend advies vraagt bij de Stichting, zijn de partijen dienaangaande gerechtigd en verplicht binnen zes weken na het schriftelijk verzoek daartoe van de Stichting Marns hun standpunt schriftelijk bij de Stichting Marns neer te leggen.

Het advies is voor beide partijen bindend, ook als het uitbrengen daarvan slechts door één der partijen wordt gevraagd of mocht zijn uitgelokt.

De kosten van het bindend advies zullen overeenkomstig het advies moeten worden betaald. De Stichting Marns is bevoegd voorschotten van één of alle partijen te verlangen.

De Stichting zal het opgedragen advies schriftelijk in duplo uitbrengen en aan ieder van de partijen één exemplaar, doen toekomen.

De Stichting is bevoegd zich eventueel door haar aan te wijzen deskundigen te laten voorlichten. Ingeval een partij niet binnen genoemde termijn van zes weken het schriftelijke tegenstandpunt als hiervoor bedoeld bij de Stichting deugdelijk mocht hebben neergelegd, dan wordt geacht dat laatst bedoelde partij zich bij het bindend advies van de Stichting heeft neergelegd.

De Stichting Marns is te allen tijde bevoegd de bindend adviesprocedure te weigeren of te staken, zulks zonder opgave van reden aan partijen, doch wel onder schriftelijke mededeling daarvan aan partijen.

De algemene voorwaarden van De Stichting Marns zijn op het vorenstaande van toepassing en gelden boven die van partijen in de bindend adviesprocedure.